2008-03-29

Mineral Resources Management - Salt Review 2008

Issue number: Tom 24 – Zeszyt 3/2
Date: 2008

1. Contents.

2. Entry

3. Announcements

4. Industrial information

5. Events and opinions

Andrusikiewicz W. – Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS Kłodawa.

Bieniasz J., Wojnar W. – Analiza porównawcza deformacji poekspoloatacyjnych kłodawskiego systemu komorowo-filarowego przy pionowym i ukośnym układzie wyrobisk.

Brańka S. – Analiza potrzeb magazynowych gazu ziemnego w Polsce.

Burliga S., Czechowski F., Hojniak M. – Zjawiska gazodynamiczne w wysadzie solnym Kłodawy jako narzędzie stratygraficzne cechsztynu.

Chełmiński J., Tomaszczyk M., Słodkowski M., Czapowski G., Misiek G. – Informatyczny system rejestracji zagrożeń wodnych w Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska).

Cyran K. – Inkluzje w solach kamiennych Bochni i Wieliczki jako dowód deformacji tektonicznych?.

Flisiak D. – Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich.

Grzybowski Ł., Wilkosz P., Flisiak D. – Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt dome.

Hofmann M., Bornemann O., Fahland S., Heusermann S. – Three-dimensional geological and geomechanical modelling of a repository for waste disposal in domal salt structure.

Kortas G. – Displacements of rock mass during leaching of caverns in the salt dome described by the finite elements method.

Kutyrlo W., Warnel J., Trefilawa W. – Geneza zaburzeń budowy geologicznej w horyzontach przemysłowych starobińskiego złoża soli potasowych (Białoruś).

Maciaszek J. – Geodezyjne i geofizyczne badania osuwisk na przykładzie rejonu Szyb Kościuszko w kopalni soli Wieliczka.

Maciaszek J. – Skanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnych.

Maciejewski A. – Podziemne magazynowanie paliw płynnych.

Maj A. – Zależność konwergencji wyrobiska górniczego od czasu w górotworze sprężysto-lepkim na podstawie badań modelowych.

Poborska-Młynarska K. – Wstępna ocena możliwości sekwestracji CO2 w ługowniczych komorach solnych w Polsce.

Stopa J., Rychlicki S., Kosowski – Rola podziemnego magazynowania gazu w kawrenach solnych.

Szewczyk J. – Kopalnia Soli Wieliczka – 80 lat obserwacji deformacji pogórniczych.

Wagner M., Bukowski K., Przybyło J. – Charakter petrograficzny substancji węglowej z osadów solnych Wieliczki.

Wiewiórka J., Przybyło J., Brudnik K., Charkot J., Dudek K. – Tufit WT3 w zabytkowej cześci Kopalni Soli Wieliczka.

Zelek S., Stadnicka K., Szklarzewicz J., Natkaniec-Nowak L., Toboła T. – Halit z Kłodawy: próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VIS.