Członkostwo

Deklaracja członkowska PSGS (PDF)

Deklaracja członkowska PSGS (DOC)

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i uzyska poparcie dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego, udziału w głosowaniu osobiście lub przez pełnomocnika,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia co do działalności Stowarzyszenia,

3) noszenia odznaki Stowarzyszenia,

4) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał

4) władz Stowarzyszenia,

5) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

6) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 36

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia,

4) dotacje,

5) darowizny,

6) sponsoring,

7) zbiórki publiczne.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku, którego składka dotyczy, na konto Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.