Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GÓRNICTWA SOLNEGO

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego”, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków, województwo małopolskie.

§ 5

1. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.

2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i powoływać biura.

§ 7

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych, łącznie z napisem: „Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego – Polish Salt Mining Association”.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, jeśli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 9

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz górnictwa solnego, a w szczególności: wypowiadanie się w ważnych dla górnictwa solnego sprawach, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w górnictwie solnym, inspirowanie oraz popieranie poczynań na rzecz rozwoju górnictwa solnego, krzewienie kultury współżycia zawodowego i towarzyskieg wśród członków, a w szczególności tradycji i zwyczajów kultywowanych w górnictwie solnym, integrowanie środowiska osób związanych z górnictwem solnym, doskonalenie systemu kształcenia kadr dla górnictwa solnego, kształtowanie etyki zawodowej i ochrona godności zawodów związanych z górnictwem solnym, inspirowanie i popieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla organizacji i jednostek górnictwa solnego, reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia.

2. Przez określenie „górnictwo solne” użyte w niniejszym statucie należy rozumieć wszelką działalność górniczą, geologiczną, mierniczą i inną, związaną z rozpoznawaniem i eksploatacją złóż soli, przeróbką pozyskanych z tych złóż kopalin i gospodarką produktami solnymi oraz użytecznym wykorzystaniem wyrobisk solnych, a także z likwidacją wyrobisk, otworów wiertniczych i solnych zakładów górniczych, jak również z udostępnieniem i ochroną zabytkowych obiektów górniczych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizowanie i finansowanie zebrań, odczytów, wystaw, konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów i wypraw naukowych,

2)    wydawanie i finansowanie periodycznej publikacji oraz inicjowanie i wspieranie działalności wydawniczej związanej tematycznie z górnictwem solnym,

3)    współpracę z innymi stowarzyszeniami, zakładami górniczymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednostkami naukowymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie górnictwa solnego,

4)    inicjowanie i wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z górnictwem solnym,

5)    organizowanie szkoleń i kursów dokształcających oraz współorganizowanie studiów podyplomowych o tematyce związanej z górnictwem solnym,

6)    propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,

7)    uczestnictwo w procesie integracji z Unią Europejską,

8)    działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych,

9)    nadawanie odznak honorowych,

10)  udzielanie pomocy Członkom Stowarzyszenia w sprawach zawodowych,

11)  prowadzenie działalności gospodarczej, z którego dochód w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§ 10a

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B),

2)    Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).

§ 11

1. Stowarzyszenie może powoływać Komisje Problemowe, w celu realizacji założeń statutowych.

2. Do pracy w Komisjach mogą być powoływane osoby nie należące do Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)  członków honorowych.

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i uzyska poparcie dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)czynnego i biernego prawa wyborczego, udziału w głosowaniu osobiście lub przez pełnomocnika,

2)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia co do działalności Stowarzyszenia,

3)noszenia odznaki Stowarzyszenia,

4)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

5)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1)realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

2)aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

3)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

4)regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

5)dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członek wspierający posiada prawa do:

1)    korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

2)    zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)    uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, z głosem doradczym,

4)    otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia, w szczególności może się domagać sprawozdania z wykorzystania przekazanej pomocy.

2. Członek wspierający obowiązany jest do:

1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)    dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

3)    terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.

§ 17

1. Za szczególne zasługi dla polskiego górnictwa solnego, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa określonego w § 15 ust. 1 pkt 1.

3. Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 15 ust. 2 pkt 4.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, z powodu:

a)nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,

b)pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c)częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,

4)wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu.

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa podając jego przyczynę, wskazując jednocześnie środki odwoławcze. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 20

1. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów na listach do tych organów.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia trwa 3 lata.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, na jego miejsce wchodzi następny, w kolejności uzyskanej liczby głosów, kandydat z listy wyborczej do danego organu.

§ 21

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na wniosek choćby jednego członka Zarządu, Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, w pełnym składzie. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

Rozdział V – Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi,

3) zaproszeni goście.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje raz na 3 lata.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia skutecznie członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 38, ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut.

8. Do obecnych na Walnym Zebraniu Członków wlicza się osoby reprezentowane przez pełnomocnika.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

3) udzielanie członkom władz Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,

7) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

8) wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 25

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3.

 

Rozdział VI – Zarząd

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 5 (pięciu) – 9 (dziewięciu) członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia i skreślania z listy członków,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7) zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8) powoływanie i odwoływanie Komisji Problemowych, określanie zakresu ich działania oraz rozpatrywanie ich opinii i wniosków,

9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

10) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić każdorazowo Sąd Rejonowy oraz organ nadzorujący o zmianach w organach Stowarzyszenia, a także o zmianach dotyczących Statutu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII – Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

§ 30

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VIII – Sąd Koleżeński

§ 32

1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozstrzygania sporów wewnątrz Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 (trzech) członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

3. Nie można łączyć członkostwa w Sądzie Koleżeńskim z pełnieniem funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 33

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)    rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2)    rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na tle jego działalności,

3)    rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia a jego władzami,

4)    rozpatrywanie spraw o naruszenie norm etyki zawodowej, praw autorskich oraz zasad współżycia koleżeńskiego.

2. Sąd Koleżeński podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)    członka lub grupy członków Stowarzyszenia,

2)    Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 34

1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.

3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1)    upomnienia,

2)    zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku,

3)    wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IX – Majątek i fundusze

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 36

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

opłaty wpisowe i składki członkowskie,

zapisy i spadki,

dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia,

dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

dotacje, darowizny,

zbiórki publiczne.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku, którego składka dotyczy, na konto Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział X – Sposób reprezentowania Stowarzyszenia
i zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 37

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym również zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w następujący sposób: prezes i wiceprezes lub prezes albo wiceprezes i upoważniony pisemnie przez Zarząd inny członek Zarządu.

 

Rozdział XI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 1 października 2021 r. w Krakowie.