XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”

Kraków, 06 maja 2024 r.

XXVIII M I Ę D Z Y N A R O D O W E S Y M P O Z J U M S O L N E

QUO VADIS SAL 2024

Szanowni Państwo
Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego serdecznie zaprasza do udziału w XXVIII Międzynarodowym
Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”, które odbędzie się w dniach 9 – 11 października 2024 r.
Tytuł Sympozjum:
Ze względu na obecną sytuację geopolityczną, bezpieczeństwo Polski oraz proekologiczną politykę
europejską proponujemy następujący temat Sympozjum: 

Rola soli w Polsce i Europie w dobie kryzysu geopolitycznego

I. Zakres tematyczny
Zagadnienia wiodące:
Sól a bezpieczeństwo energetyczne – magazyny kawernowe węglowodorów.
Zielona energia – magazyny wodoru i powietrza w złożach soli.
Sól a energetyka jądrowa: bezpieczne składowiska odpadów.

Inne tematy:
Sole potasowo-magnezowe – krajowy i światowy potencjał.
Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli.
Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe przy eksploatacji złóż soli.
Podziemne kopalnie soli świadectwem tradycji solnictwa w Polsce i na Świecie.

II. Formy prezentacji:
 referaty (do 15 minut + dyskusja)
 komunikaty (do 5 minut)
 postery (119 x 84 cm – format A-0

Wystąpienia należy przygotować i przesłać w formie: rozszerzonych abstraktów (3-5 stron z rycinami, tekst w
Microsoft Word, 12, bez formatowania) lub kompletnych artykułów, opracowanych ściśle wg instrukcji dla
autorów, zamieszczonej na stronie PSGS w zakładce „Przegląd Solny” i wysłać na adres:

sympozjumsolne@gmail.com

Artykuły oraz abstrakty (jako short papers) będą opublikowane w Przeglądzie Solnym 2024

III. Ważne terminy
Do 30 maja 2024 r. – Zgłaszanie wystąpień – należy podać tytuł referatu oraz nazwisko/ nazwiska autorów.
Do 30 czerwca 2024 r. – Przesyłanie abstraktów lub/i artykułów.
Do 30 sierpnia 2024 r. – Zgłoszenie udziału w Sympozjum i wniesienie opłaty konferencyjnej.

IV. Koszt uczestnictwa w Sympozjum
 1500 zł – opłata standardowa.
 1000 zł – dla członków PSGS (z opłaconymi składkami do 2024 r. włącznie).
 750 zł – dla jednej osoby wygłaszającej referat (lub członka zespołu) pod warunkiem terminowego
przesłania artykułu lub rozszerzonego abstraktu (short papers) do Przeglądu Solnego.
 600 zł – dla studentów, emerytowanych pracowników górnictwa oraz członków PSGS odznaczonych
Złotą Odznaką Stowarzyszenia.
 Dla gości z Ukrainy udział w Sympozjum jest bezpłatny.

Opłata obejmuje: obsługę, materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych, przerwy kawowe, 2
obiady i 2 uroczyste kolacje oraz wycieczkę terenową
Opłaty należy wpłacać na konto w PEKAO S.A.

Nr: 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786

z tytułem: „Sympozjum Solne 2024 + nazwisko”
V. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum
Zgłoszenia udziału w Sympozjum należy dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez formularz, który będzie
zamieszczony na stronie internetowej PSGS: www.psgs.agh.edu.pl
VI. Miejsce Sympozjum – jest w trakcie ustalania, wstępnie Dolny Śląsk lub okolice Krakowa

VII. Kontakt z organizatorami:
 E-mail: sypozjumsolne@gmail.com
 W sprawach bardzo pilnych tel.: +48 608685946 (sekretariat Prezesa PSGS)
 Informacje, formularze zgłoszeniowe i aktualizacje będą zamieszczone na stronie internetowej:
www.psgs.agh.edu.pl

 Z poważaniem

Dr inż. Jacek Wachowiak
Prezes Zarządu PSGS