Składki

Obecnie składka członkowska wynosi 150 zł. Opłatę można dokonać na konto PSGS:
Bank Pekao S.A. nr konta 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786
tytuł przelewu: „Składka członkowska [NAZWISKO], [OPŁACANE LATA]”

 

UCHWAŁA nr 12

Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego z dnia
1 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

§ 1

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia
Górnictwa Solnego, stosownie do § 24 pkt 10) Statutu PSGS, ustala wysokość rocznej składki
członkowskiej w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), począwszy od dnia
1 stycznia 2022 r.

§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano głosów:
za uchwałą 49 
przeciw uchwale 0 
wstrzymujących się 0