Historia

Potrzeba spotkań i wymiany myśli na płaszczyźnie zawodowo towarzyskiej jest naturalnym sposobem powiększania doświadczenia i czerpania radości z wykonywanej pracy. Poprzez kontakty osobiste ułatwia to pracę zawodową, która przecież wypełnia znaczną część naszego życia. W latach 70-tych i 80-tych rolę tę pełniły kilkudniowe konferencje branży kopalnictwa surowców chemicznych organizowane przez kolegę Grzegorza Kortasa. Konferencje takie odbyły się w Wieliczce 1974, Boguszowie 1975, Skubarczewie 1976, Wapnie 1978, Lwówku Śląskim 1979, Grzybowie 1980, Rabce 1983, Zakopanym – Murowańcu 1984 i w Bystrej-Szczyrku 1985. Treścią spotkań było prezentowanie problematyki górniczej gospodarza konferencji z sesją referatową, zwiedzanie kopalni oraz wspólna kolacja.

Kontynuację tej tradycji w nowych warunkach ustrojowych mogło podjąć stowarzyszenie ludzi związanych z polskim górnictwem solnym. Pomysł ten i określenie założeń do statutu sformułował przyszły pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego -Grzegorz Kortas. Na przełomie 1990/1991 roku Janusz Wójcik opracował tekst statutu. Kolejnym krokiem było pozyskanie grupy wspierającej tę inicjatywę. W jej skład weszły osoby reprezentujące różne specjalności zawodowe (7 górników, 5 mierniczych, 5 geologów, 1 elektronik i 1 informatyk), stanowiska i zakłady pracy (7 z jednostek badawczych, 8 z zakładów górniczych i 4 emerytów). Na spotkaniu w dniu 8 października 1991 roku wyłoniono Komitet Założycielski, powierzając mu przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego i powołanie do życia Stowarzyszenia.

Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego:

1. Mgr inż. Włodzimierz Ciągło Kopalnia Soli Kłodawa

2. Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

3. Mgr inż. Michał Hus Emeryt Inowrocławskich Kopalń Soli

4. Mgr inż. Władysław Jagiełło Geo-Consulting Kraków

5. Mgr inż. Zbigniew Jasiński Inowrocławskie Kopalnie Soli

6. Mgr inż. Stanisław Kaczmarczyk Kopalnia Soli Bochnia

7. Dr hab. inż. Grzegorz Kortas Geo-Consulting Kraków

8. Dr hab. inż. Juliusz Köhsling Emeryt OBRGSChem. CHEMKOP Kraków

9. Mgr inż. Marian Leśny Kopalnia Soli Wieliczka

10. Dr inż. Andrzej Maciejewski OBRGSChem. CHEMKOP Kraków

11. Mgr inż. Grzegorz Misiek Kopalnia Soli Kłodawa

12. Mgr inż. Adam Opitek Kopalnia Soli Bochnia

13. Mgr inż. Kazimierz Pawela Kopalnia Soli Kłodawa

14. Inż. Alfons Radomski Emeryt OBRGSChem. CHEMKOP Kraków

15. Mgr inż. Bartłomiej Rałowicz OBRGSChem. CHEMKOP Kraków

16. Dr inż. Józef Siembab Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

17. Mgr inż. Bogdan Trojański Kopalnia Soli Wieliczka

18. Dr inż. Waldemar Wojnar OBRGSChem. CHEMKOP Kraków

19. Mgr inż. Janusz Wójcik Emeryt Kopalni Soli Wieliczka

Celem powołania Stowarzyszenia była przede wszystkim integracja środowiska solarzy poprzez odbywanie co rocznych spotkań, prezentację tej części dorobku naukowego, która mogła być wykorzystana w praktyce, przedstawianie problematyki technicznej zakładów górniczych, wypowiadanie się Stowarzyszenia w ważnych dla górnictwa solnego sprawach. Zakładano, że finansowanie Stowarzyszenia opierać się będzie głównie na wsparciu zakładów górniczych i innych jednostek.

Wpis do rejestru Stowarzyszeń nastąpił w dniu 4 grudnia 1991 roku na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Zwołane na dzień 24 lutego 1992 roku Walne Zgromadzenie wyłoniło pierwsze Władze Stowarzyszenia.

Praktycznie główną formą działania stały się Otwarte Spotkania Stowarzyszenia, które skierowane były na aktualne zagadnienia górnictwa solnego.


Odeszli od nas

Zbigniew Jasiński

(1946 – 2013)

Zbigniew Werner

(1925-2013)

Grzegorz Misiek

(1949-2014)

Kazimierz Ślizowski

(1929-2014)

Janusz Wiewiórka

(1935-2015)

Danuta Flisiak

(1949-2015)

Andrzej Szybist

(1945-2016)

Jarosław Ślizowski

(1956-2017)

Marian Chandij

(1934-2017)

Andrzej Lasoń

(1953-2018)

Michał Hus

(1931-2020)