Program Sympozjum 2023

PROGRAM SYMPOZJUM

SYMPOSIUM PROGRAMME

            

Środa, 11.10.2023
Wednesday, 11.10.2023

14:00

Wycieczka terenowa do Kopalni Soli Kłodawa – trasa profesjonalna geologiczno-górnicza

Field Trip One: underground Kłodawa Salt Mine – professional geological and mining route

18:00

Rejestracja uczestników Sympozjum na Zamku w Uniejowie

Registration of the Participants at the Uniejów Castle

20:00

Ice Breaking Party na Zamku w Uniejowie – spotkania indywidualne

Ice Breaking Party at the Uniejów Castle

Czwartek, 12.10.2023
Thursday, 12.10.2023

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników Sympozjum na Zamku w Uniejowie

Registration of the Participants at the Uniejów Castle

9:00 – 9:20

Powitanie Gości przez:

•          Gospodarza – Prezesa Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

•          Organizatora – Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

 

Welcome adresses by:

•          Host – President of the Management Board of the Kłodawa Salt Mine

•          Organiser – Polish Salt Mining Association President

09:20 – 11:00 – I SESJA REFERATOWA

           Ist ORAL SESSION

Kawernowe magazyny w złożach soli- nowoczesne techniki budowy, zabezpieczenia i eksploatacji / Cavern storage facilities in salt deposits; modern methods of storage-facility construction, safety measures for underground storage and operation

09:20 – 09:40

WACŁAW ANDRUSIKIEWICZ. O możliwościach wypełniania kawern poługowniczych soli kamiennej.
On the possibilities of filling post-ploughing caverns with rock salt.

 

09:40 – 10:00

SEBASTIAAN N.G.C. VAN DER KLAUW, CHRISTIAN FRITZE, STEPHAN PFEIFER, ANDREAS JOCKEL. Eksploatacja otworowa jako potencjalna metoda wydobycia głęboko zalegających złóż soli potasowych w Polsce.

Solution mining technology – a potential mining method for deeply buried potash deposits in Poland.

 

10:00 – 10:20

MARIUSZ CHROMIK, WALDEMAR KORZENIOWSKI. Ocena wpływu parametrów i konfiguracji nisz w technologii Jet-Cavern (JC) na zwiększenie efektywności ługowania kawern solnych.

Evaluation of the impact of parameters and configuration of niches in the Jet-Cavern (JC) technology on increasing the leaching efficency of salt caverns.

 

10:20 – 10:40

LUKAS POLLOK, MAXIMILIAN SCHNEIDER, EVELYN SUCHI, YORK FISCHER, VOLKER GUNDELACH, GUNDA ROOS, THIES BEILECKE, CHRISTIAN BUXBAUM-CONRADI, MICHAEL WARSITZKA, MAXIMILIAN SCHOLZE, RALF HOLLÄNDER. Od badań geologicznych po model 3D i niezawodne planowanie kopalni w celu odzyskiwania odpadów radioaktywnych z kopalni Asse II.

From geological exploration towards 3D model and reliable mine planning for the retrieval of radioactive waste from the Asse II mine.

 

10:40 – 11:00

PIOTR MROZIŃSKI, PAWEŁ WILKOSZ, MARIUSZ CHROMIK. Zastosowanie azotu jako medium izolacyjnego w procesie budowy komór magazynowych metodą podziemnego ługowania poprzez otwory wiertnicze. The use of nitrogen as an insulating medium in the process of building storage caverns, the metod of underground borehole leaching proces.

 

11:00 – 11:40

Przerwa kawowa i sesja posterowa
Coffee break and Poster Session

 

11:40 – 12:40 – II SESJA REFERATOWA
IInd ORAL SESSION

Kawernowe magazyny w złożach soli- nowoczesne techniki budowy, zabezpieczenia i eksploatacji / Cavern storage facilities in salt deposits; modern methods of storage-facility construction, safety measures for underground storage and operation

11:40 – 12:00

PAUL LEHMANN, THOMAS RICHTER, CHRISTIAN AßMUTH.  Praktyczne przykłady badań geofizycznych GPR i otworowych badań  georadarowych do oceny strukturalnej i zasobowej złóż kopalń soli.

 Practical examples of geophysical GPR and borehole radar investigations for the structural and resource assessment of salt mine deposits.

 

12:00 – 12:20

MARIUSZ CHROMIK, TOMASZ NOWAK, TOMASZ KUBACKA, ALEKSANDRA BASIURA, JÓZEF BIENIASZ. Zagospodarowanie wysadów solnych w Polsce na podstawie działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o.
Development of the salt domes in Poland, based on the activities of the Research and Development Centre for Mining Chemical Raw Materials „CHEMKOP” Ltd.

 

12:20 – 12:40

WACŁAW ANDRUSIKIEWICZ. Warzelnia soli w KGHM Polska Miedź S.A. – mrzonka czy realna rzeczywistość?

 Salt works in KGHM Polska Miedź S.A. – fantasy or real reality?

 

13:00 – 14:20

Obiad na Zamku w Uniejowie

Lunch at the Uniejów Castle

 

14:20 – 16:00 – III SESJA REFERATOWA
IIIrd ORAL SESSION

Tektonika wysadowych i pokładowo-fałdowych struktur solnych oraz pokładowych złóż soli / Tectonics of salt diapirs, salt pillows and bedded salt deposits

Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe towarzyszące eksploatacji złóż soli / Geological, mining, and environmental hazards accompanying salt extraction

14:20 – 14:40

PIOTR KRZYWIEC, ŁUKASZ SŁONKA, MARK G. ROWAN, PAWEŁ MARZEC, KAMIL CICHOSTĘPSKI,  KAJA PIETSCH, ROBERT SPRINGMAN, SCOTT BOYER. Przewieszki (skrzydła) solne związane z wysadami solnymi w basenie polskim – perspektywa sejsmiczna.

Salt overhangs (wings) associated with salt diapirs within the polish basin – seismic perspective.

 

14:40 – 15:00

KATARZYNA CYRAN, MICHAŁ KOWALSKI. Stateczność filarów w polu kawernowym.
Stability of pillars in the cavern field

 

15:00 – 15:20

THOMAS KIEßLING, ANDREAS JOCKEL, SEBASTIAAN N.G.C. van der KLAUW, TILL POPP, RALF-MICHAEL GÜNTHER. Zapobieganie szkodliwym skutkom wydobycia soli kamiennej i soli potasowych poprzez zastosowanie badań geologicznych i techniki modelowania złóż, wraz z wykorzystaniem analizy geomechanicznej i wyników modelowania do planowania działalności górniczej.

Prevention of hazardous impact from rock salt and potash mining by application of geological exploration and deposit modelling followed by application of geotechnical analysis and modelling results for mine planning.

 

15:20 – 15:40

JÓZEF BIENIASZ, JAKUB PIETRAS, DAMIAN KURDEK. Monitoring deformacji poeksploatacyjnych wewnątrz górotworu na horyzoncie stropowej półki ochronnej KS „Kłodawa”.

Monitoring of post-mining deformations inside the rock mass on the horizon of the roof protective ledge in KS „Kłodawa”.

 

15:40 – 16:00

YURYIJ V. SADOVYI, ANATOLIY R. GALAMAY, KRZYSZTOF BUKOWSKI. Technologiczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalni soli z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej (kopalnia Kałusz, Ukraina).

Technological and environmental consequences of the liquidation of a salt mine using liquid backfill (Kalush mine, Ukraine).

 

16:00 – 16:40

Przerwa kawowa i sesja posterowa
Coffee break and Poster Session

 

16:40 – 18:00 – IV SESJA REFERATOWA
              IVth ORAL SESSION

Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli / Classic and modern techniques in studies of salt structures and salt deposits

16:40 – 17:00

GRZEGORZ CZAPOWSKI, KRZYSZTOF BUKOWSKI, TOMASZ TOBOŁA, HANNA TOMASSI-MORAWIEC. Charakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w Polsce.

Geochemistry and mineralogy of miocene zuber rocks in Poland.

 

17:00 – 17:20

RAFAŁ SKUPIO, KATARZYNA DRABIK, ANNA PRZELASKOWSKA, JOLANTA KLAJA, ANDRZEJ URBANIEC. Nowoczesne metody badania utworów solnych w warunkach laboratoryjnych.

Modern laboratory methods of salt formations research.

 

17:20 – 17:40

JACEK WACHOWIAK. Sprawozdanie z XIV wyprawy PSGS. Morze Martwe – Jordania 2023.

Report from the 14th expedition of the Polish Salt Mining Association: Dead Sea – Jordan, 2023.

 

17:40 – 18:00

MATEUSZ SZATKO. GWE Passion for Progress.

 

18:00

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Sympozjum
Summary of the first day of Symposium

 

19:00

Uroczysta kolacja na Zamku w Uniejowie
Gala Dinner in Uniejów Castle

 

Piątek, 13.10.2023
Friday, 13.10.2023

09:00 – 10:20 – V SESJA REFERATOWA
              Vth ORAL SESSION

Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli / Classic and modern techniques in studies of salt structures and salt deposits

09:00 – 09:20

JOANNA JAWORSKA, PRZEMYSŁAW NIEDZIELSKI. Skład chemiczny soli spożywczych – sole kłodawskie na tle tak zwanych soli morskich.

Chemical composition of the commercial table salts – rock salt from Kłodawa in comparison with so-called sea salts.

 

09:20 – 09:40

JOANNA JAWORSKA, PRZEMYSŁAW NIEDZIELSKI, WACŁAW STASZCZAK. Skład chemiczny kłodawskich soli kamiennych – porównanie składu soli spożywczej z próbkami soli pobranymi ze złoża

Chemical composition of Kłodawa rock salts – a comparison of the composition of table salt with salt samples from the deposit.

 

09:40 – 10:00

GRZEGORZ CZAPOWSKI, MARTA HODBOD. Obszar przedsudecki zagłębiem potasowym w Polsce.

Fore-sudetic area as the potash district in Poland

 

10:00 – 10:20

ANDRIJ POBEREZHSKYY, OKSANA STUPKA, IHOR MYKHAILOVSKYI. Geologia złoża soli kamiennej Tereblyan i perspektywy jego rozwoju (Zakarpacie, Ukraina).

Geology of Tereblyan rock salt deposit and prospects of its management (Back-Carpathians, Ukraine).

 

10:20 – 10:40

Przerwa kawowa i sesja posterowa
Coffee break and Poster Session

 

10:40 – 11:40 – VI SESJA REFERATOWA
              VIth ORAL SESSION

Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli / Classic and modern techniques in studies of salt structures and salt deposits

10:40 – 11:00

PIOTR KRZYWIEC, ALEKSANDRA ARNDT, KRZYSZTOF BUKOWSKI, JERZY PRZYBYŁO, RAFAŁ ZADAK. Najwcześniejsze opisy kopalni soli w Wieliczce autorstwa Konrada Celtisa, Georga von Logau i Wawrzyńca Korwina.

Earliest descriptions of Wieliczka salt mine by Konrad Celtis, Georg von Logau and Wawrzyniec Korwin.

 

11:00 – 11:40

WALDEMAR MARCINIAK, JANUSZ KOŁODZIEJSKI. Historia i eksploatacja Kopalni Soli Kłodawa S.A.

History and exploitation in Kłodawa Salt Mine.

 

11:40 – 12:20

Przygotowanie do wyjazdu do Kopalni Soli Kłodawa
Preparation for the trip to Kłodawa Salt Mine

 

12:20 – 13:00

Przejazd do Kopalni Soli Kłodawa (autokar lub transport indywidualny)

Transfer to Kłodawa Salt Mine by coach or own car

 

13:00 – 14:00

Obiad w Domu Górnika Kopalni Soli Kłodawa

Lunch at the Kłodawa Miner’s House

 

14:30 – 19:00

Wycieczka terenowa do Kopalni Soli Kłodawa – trasa turystyczna

Field Trip Two: underground Kłodawa Salt Mine – tourist route

 

19:30

Pożegnalna biesiada górnicza w Domu Górnika Kopalni Soli Kłodawa

Farewell Dinner at the Kłodawa Miner’s House

 

Sobota, 14.10.2023
Saturday, 14.10.2023

07:00 – 09:00

Śniadanie i pożegnanie gości

Breakfast and farewell

 

 

 

 

POSTERY
POSTERS

ALEKSANDRA BASIURA, STANISŁAW BRAŃKA, MARIUSZ CHROMIK, PAULINA CYRAN, ANDRZEJ GARDEŁA, MAŁGORZATA GIEREK, TOMASZ NOWAK. Zagraniczne projekty badawcze zrealizowane przez ośrodek badawczo-rozwojowy górnictwa surowców chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o.

Foreign research projects implemented by the research and development center of mining of chemical raw materials “CHEMKOP” Ltd.

 

JACEK CHEŁMIŃSKI, ŁUKASZ NOWACKI, GRZEGORZ CZAPOWSKI, ADAM WÓJCICKI, MARTA ADAMUSZEK, EWA SZYNKARUK. Model 3D budowy geologicznej złoża soli kamiennej Zatoka Pucka (północna Polska) podstawą prognozowania lokalizacji kawern magazynowych.

3D geological model of Puck Bay rock salt deposit (northern Poland) – a tool for future location of storage caverns.

 

KATARZYNA DRABIK, RAFAŁ SKUPIO. Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach skał.

Application of X-Ray computed tomography in the study of rocks.

 

CHRISTIAN FRITZE, STEPHAN PFEIFER,CHRISTIAN AßMUTH, ANDREAS JOCKEL. Wydobycie soli potasowej w regionie południowy Harz (Turyngia/Niemcy) – ramy strukturalne South Harz Potash District i jego przyszłe możliwości eksploatacji.

Potash exploration in the South Harz Region (Thuringia / Germany) – structural framework of the South Harz Potash District and future mining opportunities.

 

SYLWIA KOWALSKA. Specjalistyczne analizy składu mineralnego osadów powstających w instalacjach eksploatacyjnych.
Specialistic analyses of the mineral composition of deposits formed in operating installations.

 

IHOR BAGRIY, ANDRIY POBEREZHSKYY, NINEL MASLUN, OKSANA STUPKA, IRYNA SUPRUN, OLEKSANDRA ZUBAL, IAROSLAV KRYL. Interpretacja geologiczna czasoprzestrzennego rozmieszczenia formacji і magazynów naftowo-wodorowych i solnych na Ukrainie.
Geological interpretation of the spatial-temporal distribution of petroleum – hydrogen and salt-bearing formations and reservoirs in Ukraine.

 

MICHAEL SCHRAMM. Modelowanie termodynamiczne rozkładu bromku między solanką a halitem, kainitem i karnalitem przy użyciu danych uzyskanych z eksperymentów laboratoryjnych.

Thermodynamic modeling of bromide distribution between brine and halite, kainite and carnallite, using data derived from laboratory experiments.

 

MICHAEL MERTINEIT, MICHAEL SCHRAMM, RAPHAEL DLUGOSCH, LISA RICHTER, STEFAN KAUFHOLD, IDA EPKENHANS, JOACHIM STAHLMANN. Zawartość fluidów w silnie nachylonych i płasko ułożonych skałach solnych: pierwsze wyniki relaksometrii NMR i spektrometrii IR na stosunkowo dużych próbach skał.

Fluid content in steeply inclined and flat-bedded rock salt: first results of NMR-Relaxometry and IR-Spectrometry on relatively large rock samples.