2019-10-06

Główny Sponsor QUO VADIS SAL 2019 GAZ-SYSTEM S.A.

https://www.gaz-system.pl/

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem głównym
wydarzenia „XXIV Międzynarodowe Sympozjum Solne QUO VADIS SAL”.
GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.
Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć
gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając
się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.
Spółka realizuje ambitny program inwestycyjny 2015-2025 zakładający budowę blisko 2000 km
nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci
przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a
także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo
energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
Spółka rozważa wejście w nowy obszar funkcjonowania rynku gazu, jakim jest usługa magazynowania
gazu. W 2015 r. w miejscowości Świątkowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński,
województwo kujawsko-pomorskie przeprowadzono badania sejsmiczne na wysadzie solnym
„Damasławek”. W sierpniu 2018 r. zostały zakończone badania odwiertowe, których celem było
pobranie próbek soli do oceny przydatności złoża pod kątem budowy podziemnego kawernowego
magazynu gazu.
Obecnie trwają przygotowawcze prace projektowe i analizy: prawne, techniczne, środowiskowe,
finansowe. Po przeprowadzeniu wszelkich prac badawczo-rozpoznawczych i analiz ekonomiczno-
inwestycyjnych GAZ-SYSTEM podejmie decyzję o realizacji inwestycji.
Projekt budowy podziemnego magazynu gazu jest nowym, złożonym i bardzo ambitnym wyzwaniem.
Jego budowa opierać się będzie na wielu regulacjach wewnętrznego prawa polskiego. Zarząd GAZ-
SYSTEM stawia na partnerstwo i liczy na owocną współpracę pomiędzy wszystkimi interesariuszami
projektu.
GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa
energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane
inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz
ochrony środowiska.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw
wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z
interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu nauki, ekologii, bezpieczeństwa, kultury i
sztuki oraz sportu.
Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej
infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.