2021-10-01

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Z A P R O S Z E N I E

 

Szanowni Państwo!

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego!

 

W imieniu Zarządu PSGS, działając na podstawie § 23 ust. 2, zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 1 października 2021 roku o godzinie 9:00 w sali nr 133 w budynku A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Sekretarza.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego.

7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

b)  przyjęcia sprawozdania finansowego,

c)  udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu nowej kadencji.

10.  Przeprowadzenie wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

11.  Dyskusja oraz wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  wyboru Zarządu Stowarzyszenia,

b)  wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c)  wyboru Sądu Koleżeńskiego.

13.  Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na kolejny okres sprawozdawczy.

14.  Sprawy różne.

15.  Zakończenie obrad.

 

Przypominam, że w Zebraniu można uczestniczyć poprzez swojego pełnomocnika. Wypełnione i podpisane pełnomocnictwo należy przedstawić przed otwarciem Walnego Zebrania.

 

Jacek Wachowiak

Prezes Zarządu PSGS