2015-09-24

Walne Zebranie Członków PSGS

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Członków PSGS zapraszamy do zapoznania się z listem od Prezesa PSGS. Zgodnie ze Statutem PSGS każdy członek ma prawo (a nawet „obywatelski” obowiązek) uczestnistwa w Zebraniu, osobiście lub przez pełnomocnika. Zachęcamy do skorzystania z tego prawa. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w Zebraniu, prosimy o wypełnienie załączonego pełnomocnictwa i przekazanie go wybranej przez siebie osobie.

Przypominamy również o obowiązku uzupełnienia składek członkowskich przed rozpoczęciem Walnego Zebrania PSGS.
 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Kraków, dnia 23.09.2015 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo!
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego!
 
W imieniu Zarządu PSGS, działając na podstawie § 23 ust. 2, zwołuję Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 9 października 2015 roku o godź. 9:00 w Sali Konferencyjnej CKH & SPA Nowa Bochnia (dawniej: Bochnia Hotel & SPA), przy ul. Poniatowskiego 24 w Bochni.
 
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Sekretarza.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego.
7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
b)  przyjęcia sprawozdania finansowego,
c)  udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d)  uproszczonego sporządzania sprawozdań finansowych,
e)  elektronicznej komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu nowej kadencji.
10.  Przeprowadzenie wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
11.  Dyskusja oraz wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia.
12.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  wyboru Zarządu Stowarzyszenia,
b)  wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c)  wyboru Sądu Koleżeńskiego.
13.  Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na kolejny okres sprawozdawczy.
14.  Sprawy różne.
15.  Zakończenie obrad.
 

Jacek Wachowiak

Prezes Zarządu PSGS