2022-10-23

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2021/2022

Numer wydania: 16
Data: 2021/2022

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce 16 tom Przeglądu Solnego. Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu solnego i dyscyplin pokrewnych. Zamieszczone artykuły zostały opracowane w języku polskim i angielskim. Wszystkie prace zostały poddane ocenie dwóch recenzentów. Większość zagadnień opublikowanych w niniejszym tomie była przedmiotem prezentacji podczas XXV i XXVI Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal 2021 i 2022. Recenzentami artykułów zamieszczonych w Tomie 16 byli: Krzysztof Bukowski (AGH Kraków), Katarzyna Cyran (AGH Kraków), Czapowski Grzegorz (PIG-PIB Warszawa), Piotr Kukiałka (CBW Engineering Kanada), Agnieszka Maj (IMGPAN Kraków), Katarzyna Poborska- -Młynarska (AGH Kraków), Tomasz Toboła (AGH Kraków), Kazimierz Urbańczyk, Jacek Wachowiak (Geosalt). W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego serdecznie dziękuję autorom, recenzentom i wszystkim osobom współpracującym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie niniejszego tomu. Serdecznie dziękuję naszym Partnerom i sponorom: KGHM Polska Miedź S.A., Kopalnia Soli Kłodawa S.A., Kopalnia Soli Wieliczka S.A., KGHM Metraco S.A., UOS Drilling S.A., Sandvik Polska Sp. z o.o. za udostępnienie materiałów do publikacji oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe organizacji XXV Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”, którego elementem było opracowanie i wydanie 16 tomu Przeglądu Solnego. Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd_Solny_2021_2022

Grzegorz CZAPOWSKI Lokalizacja kawern magazynowych w utworach solnych w Polsce – stare i nowe opcje. Selection of sites for underground storage facilities, within the salt deposits in Poland: previous and new proposals.

Józef BIENIASZ, Jakub PIETRAS, Jolanta MARCOLA-SADOWSKA, Damian KURDEK Zmienność zjawiska zaciskania wyrobisk komorowych w przestrzeni pola nr 2 w Kopalni Soli „Kłodawa”. Variability of the convergence phenomenon in the post-exploitation voids of the mining areas in Field 2 of the “Kłodawa” Salt Mine.

Leszek LANKOF, Radosław TARKOWSKI Potencjał magazynowy wodoru w permskich złożach soli kamiennej w Polsce. Hydrogen storage potential in Permian rock salts in Poland.

Grzegorz CZAPOWSKI, Hanna TOMASSI-MORAWIEC, Jacek WACHOWIAK Wybrane pierwiastki śladowe w górnopermskich (Cechsztyn) utworach potasonośnych w Polsce – czy warto je stąd pozyskiwać? Selected trace elements in the Upper Permian (Zechstein) potashbearing deposits in Poland – is their exploitation from salts economically plausible?

Kazimierz URBAŃCZYK  Ługowanie w złożach małej miąższości – kawerny poziome i ich modelowanie (Proces ługowania kawern solnych, część V). Leaching caverns in thin-bedded deposits: horizontal cavern modelling (Salt-cavern leaching process, Part V.

Justyna NOWIŃSKA-JARZĘBIŃSKA, Natalia WALCZAK-TORBA Badania mineralogiczno-petrograficzne i ługownicze prób soli ze złoża. Sorkol (Kazachstan) Mineralogical-petrographic and leaching tests of rock salt samples from the Sorkol deposit (Kazakhstan).

Jerzy PRZYBYŁO Fotografia w wielickiej kopalni – od zdjęć Awita Szuberta do skaningu laserowego (na przykładzie prywatnej kolekcji Jerzego Przybyły). Photographs of the “Wieliczka” Salt Mine: from the photographs taken by Awit Szubert to laser scanning images (Based on the private collections of Jerzy Przybyło)

Marta HODBOD Sole potasowo-magnezowe – polskie zasoby na tle gospodarki światowej. Potassium-magnessium salts – Polish deposits in global economy.

Małgorzata GIEREK, Andrzej GARDEŁA, Aleksandra BASIURA, Paulina CYRAN Monitoring ekologiczny zagrożeń gazowych dla obszarów objętych działalnością związaną z magazynowaniem mieszaniny gazu ziemnego, wodoru i biometanu oraz czystego wodoru. Ecological monitoring of gas hazards on the areas of mining activities related to the storage of the mixtures of natural gas, hydrogen, and biomethane, or of pure hydrogen

Kajetan D’OBYRN, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Katarzyna CYRAN, Waldemar STASZCZAK Ograniczenie zagrożenia wodnego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. poprzez likwidację wyrobisk poza filarem brzeżnym w Polu nr 1 na poz. 600 m. Reduction of water hazard in the “Kłodawa” S.A. Salt Mine by liquidation of the workings outside the salt dome’s border pillar in Field 1, Level 600 m.

Grzegorz CZAPOWSKI, Zbigniew MAŁOLEPSZY, Ewa SZYNKARUK, Jacek CHEŁMIŃSKI, Łukasz NOWACKI Ewolucja górnopermskich (cechsztyńskich) basenów ewaporatowych w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (Zachodnia Polska). Evolution of Upper Permian (Zechstein) evaporite basins in the Gorzów Wielkopolski area (western Poland)

Mateusz ŚWIERK, Stanisław BURLIGA Halit w poziomie eksploatacyjnym złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej – przykład współczesnej mineralizacji chlorkowej. Halite in mine drifts in copper ore deposits over the Fore-Sudetic Homocline: an example of modern chloride mineralization.

Yuryij V. SADOVYI, Anatoliy R. GALAMAY, Krzysztof BUKOWSKI Problemy środowiskowe i społeczno-gospodarcze spowodowane działalnością odkrywki Dombrovski zakładu potasowo-magnezowego Kałusz oraz sposoby ich rozwiązania w kontekście odrodzenia przemysłu potasowego na Podkarpackiu ukraińskim. Environmental and socio-economic problems caused by the activities of the Dombrovsky quarry in the Kalush PotashMagnesium Plant and ways to solve them in the context of the revival of the potash industry in the Ukrainian Forecarpathian.

Krzysztof BUKOWSKI, Hubert KIERSNOWSKI Przykłady współczesnego diapiryzmu związanego z eokambryjską formacją solonośną Ara w Omanie – miejsce rekomendowane dla przyszłych badań Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. Examples of recent diapirism related to the Eocambrian Ara Salt Formation in Oman – site recommended for future study by the Polish Salt Mining Association

Wspomnienie o Volodymyr Mychailovych Kovalevych

Rada Naukowa / Editorial Advisory Board

Krzysztof Bukowski (Kraków)
Grzegorz Czapowski (Warszawa)
Aleksander Garlicki (Kraków)
Stefano Lugli (Modena)
Anatoliy Makhnach (Mińsk)
Jacek Motyka (Kraków)
Maciej Pawlikowski (Kraków)
Tadeusz Marek Peryt (Warszawa)
Andrej Poberezhskyy (Lwów)
Juan Jose Pueyo Mur (Barcelona)
Laura Rosell Orti (Barcelona)
Michael Schramm (Hanower)