2024-01-12

Przegląd Solny Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2023

Numer wydania: 17
Data: 2023

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk XVII tom Przeglądu Solnego. Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego (PSGS). Zamieszczane w nim artykuły dotyczą polskiego i światowego solnictwa w szerokim jego pojęciu. Są to zagadnienia z zakresu górnictwa solnego, geologii, geodezji, przemysłu solnego oraz wielu dyscyplin pokrewnych. Zamieszczone tu prace przedstawione są w języku polskim i angielskim. Wcześniej zostały poddane ocenie dwóch recenzentów.

Większość zagadnień publikowanych w formie artykułów w XVII tomie Przeglądu Solnego była przedmiotem prezentacji na tegorocznym XXVII Międzynarodowym Sympozjum Solnym Quo Vadis Sal 2023, które odbyło się w Kopalni Soli w Kłodawie oraz na Zamku Biskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Recenzentami artykułów opublikowanych w 17 tomie rocznika Przegląd Solny byli: Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Dr hab. Stanisław Burliga, Dr hab. inż. Katarzyna Cyran, Dr hab. Grzegorz Czapowski, Dr hab. Leszek Lankof, Dr hab. inż. Tomasz Toboła, Dr inż. Tadeusz Gargula, Dr inż. Michał Kowalski, Dr Joanna Jaworska, Dr inż. Daniel Pawelus i Dr inż. Jacek Wachowiak.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego składam serdeczne podziękowania Autorom artykułów, Recenzentom i wszystkim osobom współpracującym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie i wydanie tego tomu.

Serdecznie dziękuję naszym Partnerom i Sponsorom:

Kopalni Soli Kłodawa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., UOS Drilling S.A., KGHM Metraco S.A., Kopalni Soli Wieliczka S.A., CFT Polska Sp. z o.o., GWE Pol-Bud Sp. z o.o. za wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe organizacji XXVII Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal 2023, którego elementem było opracowanie i wydanie XVII tomu Przeglądu Solnego.

Szczególne podziękowania składam Zarządowi i Pracownikom Kopalni Soli Kłodawa S.A. za podjęcie się roli Gospodarza i Współorganizatora tegorocznego Sympozjum.

Jestem głęboko przekonany, że tego typu serdeczna, merytoryczna i konstruktywna współpraca nauki z przemysłem przynosi realne, bieżące korzyści górnictwu solnemu a potomnym pozostawia cenne informacje naukowo-techniczne.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Cały Przegląd solny 2023 

 

Oraz poszczególne artykuły:

Wacław ANDRUSIKIEWICZ O możliwościach wypełniania kawern poługowniczych soli kamiennej.On the Possibilities of Backfilling Leached Salt Caverns.

Józef BIENIASZ, Jakub PIETRAS, Jolanta MARCOLASADOWSKA, Damian KURDEKSpecyfika zaciskania wyrobisk komorowych w polach eksploatacji soli różowych w Kopalni Soli „Kłodawa”. Specificity of convergence in the mining fields of pink salt in the „Kłodawa” Salt Mine.

Grzegorz CZAPOWSKI, Marta HODBODObszar przedsudecki zagłębiem potasowym w Polsce. Fore-Sudetic area as the potash district in Poland.

Grzegorz CZAPOWSKI, Krzysztof BUKOWSKI, Tomasz TOBOŁA, Hanna TOMASSI-MORAWIECCharakterystyka geochemiczno-mineralogiczna zubrów mioceńskich w zapadlisku przedkarpackim (południowa Polska). Geochemistry and mineralogy of Miocene Zuber rocks in the Carpathian Foredeep (southern Poland).

Marta HODBOD, Karol ZGLINICKINowe kierunki dostaw soli potasowo-magnezowych do Polski. New supply directions of potassium and magnesium salts to Poland.

Joanna JAWORSKA, Przemysław NIEDZIELSKISkład chemiczny soli spożywczych – sole kłodawskie na tle tak zwanych soli morskich. Chemical composition of commercial table salts – rock salt from Kłodawa in comparison with so-called sea salts.

Joanna JAWORSKA, Przemysław NIEDZIELSKI, Wacław STASZCZAKSkład chemiczny kłodawskich soli kamiennych – porównanie składu soli spożywczej z próbkami soli pobranymi ze złoża. Chemical composition of Kłodawa rock salts – a comparison of the composition of table salt with salt samples from the deposit.

Piotr KRZYWIEC, Aleksandra ARNDTSól i alchemia – Adam Schröter i jego poemat „Regni Poloniæ salinarum Vieliciensium descriptio carmine elegiaco” oraz jego związki z Olbrachtem Łaskim. Salt and alchemy – Adam Schröter, his poem „Regni Poloniæ salinarum Vieliciensium descriptio carmine elegiaco” and his ties with Olbracht Łaski.

Jerzy PRZYBYŁOKopalnia soli „Wieliczka” w filmie „Wieliczka”. Salt Mine in a film.

Yuryij V. SADOVYI, Anatoliy R. GALAMAY, Krzysztof BUKOWSKITechnologiczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalni soli z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej (kopalnia Kałusz, Ukraina). Technological and environmental consequences of the liquidation of a salt mine using liquid backfill (Kalush mine, Ukraine).

Michał SŁOTWIŃSKI, Marta ADAMUSZEK Wpływ uziarnienia soli kamiennych na tempo zaciskania się kawern solnych. Role of rock salt grainsize in cavern convergence.

Mateusz ŚWIERK, Stanisław BURLIGA Współczesna mineralizacja halogenkowa w kopalniach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Modern halides mineralization in copper ore mines over the Fore-Sudetic Homocline, SW Poland.

 

Rada Naukowa / Editorial Advisory Board

Krzysztof Bukowski (Kraków)
Grzegorz Czapowski (Warszawa)
Aleksander Garlicki (Kraków)
Stefano Lugli (Modena)
Anatoliy Makhnach (Mińsk)
Jacek Motyka (Kraków)
Maciej Pawlikowski (Kraków)
Maciej Pawlikowski (Kraków)
Andrej Poberezhskyy (Lwów)
Juan Jose Pueyo Mur (Barcelona)
Laura Rosell Orti (Barcelona)
Michael Schramm (Hanower)